تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


سوالات انجنیری - بخش دوم

1-عمق تهداب گذاری تابع چه است ؟ 
الف: بار نور ماتیفی        ب:نوعیت تهداب     ج: عمق یخبندی     د:مقاومت نور ماتیفی خاک 
   
2- مساحت تهداب ها تابع چه است؟ 
الف: نوعیت خاک      ب:بار های نورمل     ج:بار های محاسبوی    د: مقاومت نور ماتیفی خاک 
   
3-فیصدی مصاله سمنتی در سنگ کاری چند فیصد است؟ 
الف:18فیصد             ب:28 فیصد                ج:30 فیصد              د:35فیصد 
  
4-عرض سنگ کاری در تهداب چند است؟ 
الف:25سانتی متر        ب:50 سانتی متر       ج:60 سانتی متر      د:75 سانتی متر 
  
5-مقاومت سنگ کاری در محاسبات برای دیزاین چقدر گرفته می شود؟ 
100kg/cm2  د:            70kg/cm2   ج:       50 kg/cm2     ب:           30 kg/cm2    الف:                    
  
6-مخلوط مصاله خشت کاری چند است؟ 
الف:12فیصد                                ب:18 فیصد                    ج:28 فیصد                        د:32 فیصد 
   
 7مقدار مصاله خشت کاری چندفیصد است؟ 
الف:12 فیصد                               ب:18 فیصد                  ج:28 فیصد                         د:32 فیصد 
   
8-دیوار های خشت پخته به عرض 35سانتی متر در صورت دیوار بر دارنده به چه ارتفاع اعمار کرده می توانیم؟ 
الف:2متر                                    ب:2.5 متر                       ج:2.8 متر                          د:  4 متر 
   
9_عرض دیوار های خشتی تابع چه می باشد؟ 
الف:پایه داری دیوار                     ب: بار وارده                    ج:نوعیت خاک                  د:اوضاع جوی 
  
10-یکی از واریانت های تهداب ها در مناطق ریگی چه نوع تهداب می باشد؟ 
الف : فیته یی                           ب:فرشی                         ج: میخی                             د:هیچکدام 
  
11-فیصدی- اعظمی در ترکیب موادسمنت کدام است ؟ 
الف:گچ                               ب:سلیکان                          ج:چونه                            د: المونیم 
  
12-مهمترین خاصیت مصاله سمنتی چه می باشد؟ 
الف:سمنت زیاد                    ب:ریگ پاک                      ج: سمنت تازه                     د:پلاستیکیت 
  
13- دریک مخلوط کانکریت ذرات ریگ به چه اندازه باید باشد؟ 
الف: 5-10ملی متر                               ب:0-7ملی متر                   ج:5-0ملی متر       د:  2-0ملی متر 
   
14-از مخلوط 1:2:4کدام مارک به دست می اید؟ 
الف:مارک100                                      ب:مارک 150                ج:200                   د:250 
  
15-از مخلوط 1:1.5:3کدام مارک به دست می اید؟ 
الف:مارک50                                       ب:مارک75                     ج:مارک200            د:250 
  
16-قشر محافظوی تابع جه می باشد ؟ 
الف مارک کانکریت                ب: اندازه بزرگترین جغل                    ج:قطر سیخ                   د:هیچکدام    
   
17-مقاومت خشت درجه اول در محاسبات به چه اندازه در نظر گرفته میشود؟ 
     80 kg/ cm2          د:      50 kg/ cm2    ج:                30 kg/cm2  ب:                   20 kg/cm2  الف 
  
18-بار های زنده وموقتی در محاسبات چقدر در نظر گرفته می شود؟ 
350 kg/cm                د: 240 kg/cmج:                 310 kg/cm/              ب:35 kg/cmالف: 
   
19-سمنت در یک مخلوط کانکریت چه وظیفه دارد ؟ 
الف مقاومت دهنده                ب:پرکننده                      ج:متراکم کننده                 د:هیچکدام 
   
20بار ها بالای تهداب اهن کانکریتی به زاویه چند درجه عمل می کند؟ 
الف:30درجه                     ب:25درجه                     ج:45درجه                     د:90درجه 
   
21کانکریت در مقابل کدام قوه خوب کار می کند؟ 
 الف:کششی                            ب:برشی                    ج:فشاری                 د:تمام جواب هادرست است 
  
22-حد اصغری تعدادسیخهای سلب در یک متر عبارت است از 
الف: 12عدد                        ب:8عدد                        ج:5عدد                    د:4عدد 
  
23فاصله بین سیخ های سلب تابع چه است ؟ 
الف :ضخامت سلب          ب:قطر سیخ                 ج:مارک کانکریت              د:مساحت سلب 
  
24:سیخ های رخداردارای مقاومت های ذیل میباشد 
 3200kg/cm2 د:             2800kg/cm2   ج:             2400kg/cm2   ب:                            2100kg/cm2 الف:   
  
25-وزن حجمی اهن کانریت چند است؟ 
1.8T/m3الف                                     
  
                           2.4T/m3د:      2.2T/m3 ج:                                         2T/mب:3 
  
  
  
26_گزدمک ویا بست ها در مقابل کدام قوه عمل می کند؟ 
الف :مومنت                  ب:قوه های عرضی                            ج: بار نارملی                 د:هیچکدام
   
27-حد مجاز اعظمی سیخدر یک مقطع چند است؟ 
الف1فیصد                       ب:2فیصد                                 ج:3فیصد                         د:4فیصد 
   
28: قطر گژدمک ها تابع چه است؟ 
الف : بار محاسبوی          ب:مارک کانریت                         ج: قطرسیخ های محاسبوی       د:قطر محافظوی 
   
29-درگادر های مسلسل یا غیر منقطع مقدار کدام قوه ها زیاد می باشد؟ 
الف :مومنت انحنایی         ب:قوه های عرضی                  ج:عکس العمل                         د:مومنت منفی 
   
30-در قوه های عرضی کدام قسمت گادر ها صفر می باشد ؟ 
                           l/2د:                                     l/4ج:                               l/5ب:                               l/10الف: 
  
31-مقار مومنت منفی در کدام قسمت گادر ها یمسلسل اعظمی است؟ 
                                    l/8د:ا                                                                  ج:در اتکا      l/4ب:                  l/2الف:    
  
32-حد مجاز اوسط سیخ ها در کانکریت سیخدار معمولی چند کیلوگرام است؟ 
الف200کیلوگرام        ب:100کیلوگرام               ج80:کیلوگرام                                د:60کیلوگرام 
   
33-در کنسول ها در کدام قسمت سیخ موقعیت داده می شود؟ 
الف:قسمت تحتانی         ب:قسمت فوقانی             ج:در وسط عنصر                             د:هیچکدام
   
34-ارتفاع گادر تابع چه می باشد؟ 
الف :عرض گادر           ب:بار های نورماتیفی                               ج:مارک کانکریت             د:طول گادر 
   
35-سنگ خوب برای ساختمان چه صفات داشته باشد؟ 
الف سفید باشد              ب:دارای مقدار زیاد اهک باشد              ج:در ترکیت ان چونه باشد         د:رنگ سیاه داشته باشد 
  
36در ترکیب ریگ چند فیصد خاک مجاز است؟ 
الف10 فیصد               ب:8 فیصد                                       ج:5فیصد                               د1:فیصد 
   
37حد مجاز قات کردن سیخ ها الی چند درجه است؟ 
الف: 30درجه               ب:45درجه                                   ج:90درجه                          د:175درجه 
   
38-کدام سیخ ها در مقابل درز مایل کار کی کنند؟ 
الف:سیخ ناحیه کششی        ب:سیخ ناحیه فشاری                  ج:سیخ ساختمانی                  د:هیچکدام 
   
39در کمان ها کدام ساحه کششی می باشد؟ 
الف:ساحه بالایی کمان          ب:ساحه پاینی کمان                   ج:دراتکا ها                         د:هیچکدام 
   
40-ضخامت اعظمی پلاستر معمولا چند سانتی می باشد؟ 
الف: 1 سانتی متر                   ب:2 سانتی متر                   ج:2.5 سانتی متر            د:3 سانتی متر 
  
41-کانکریت بعد ازریختاندن به چندروز مراقبت ضرورت دارد ؟ 
الف: 24 شبانه روز            ب:28 شبانه روز                   ج: 14 شبانه روز       د: 10 شبانه روز 
   
42-استفاده ازکدام نوع آب درتهیه کانکریت مجاز است ؟ 
الف: عاری ازمواد عضوی   ب:عاری ازنمکیات و تیزاب ها    ج:آب نوشیدنی   د:تمام جواب ها درست است 
   
43-زمان خوب بعد از تهیه شدن کانکرت الی استفاده چقدر وقت می باشد؟ 
الف:10دقیقه                    ب:3 دقیقه                             ج:15دقیقه                    د:5دقیقه 
   
44-ابعاد پایه ها تابع چه می باشد؟ 
الف :ارتفاع پایه                   ب:مقدار مومنت                   ج:نورم های ساختمانی          د:هیکدام 
   
45ضریب تراکم در خاک ها چند فیصد در نظر گرفته می شود؟ 
الف:3فیصد                         ب:5فیصد                         ج10فیصد 
   
46- مقار اب در کانکریت تابع چه می باشد؟ 
الف مقدار جغل                        ب:مقدار ریگ                    ج:مارک کانکریت                   د:هیکدام 
   
47-عمل قوه ها ی زلزله در کدام عناصر ساختمان زیاد می باشد؟ 
الف : درتهداب ها                 ب:درگادرها                       ج:درسلب ها                        د:درزینه ها 
   
48-عمل قوه های زلزله در پایه ها در کدام قسمت اعظمی می باشد؟ 
  l/3ب:                               l/2الف: 
  
د:قسمت اتصال با گادر                                  l/4ج: 
   
49:در صورتیکه طول سلب 2چند عرض سلب باشد این نوع پوشش ها چه یاد می شود؟ 
الف متکی به اطراف         ب: متکی به یک طرف                       ج:گادری                              د:هیچکدام 
   
50: خشت های استندرد به چه سایز میباشد ؟ 
الف :10*20*5              ب:11*22 *7                       ج:17*10*6                         د:10*20*5